plakat Zwolański 2300x 100 002
VI Honorowy Bieg Pamięci

 im. mjr dypl.  Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka dn. 18.06.2023 r.

REGULAMIN

 1. Cel biegu
 • Uhonorowanie Pamięci mjr. Ludwika Zwolańskiego
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,
 1. Organizator
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 18.06.2023 r., godz. 14.00 – 15.45 przyjmowanie zgłoszeń
 • 18.06.2023 r ., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 16.00 /kategoria przedszkolaki i klasy „0”
 • 18.06.2023 r , start biegu młodzież ok. 0,8 km – godz. 16.15
 • 18.06.2023 r. start biegu głównego 5 km /kategoria open, /-  godz. 16.30
 • 18.06.2023 r., start biegu głównego 5 km /kategoria żołnierz/ -  godz. 16.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 14.06.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 14.00 – 15.45)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Imię i nazwisko*

 

Wiek* / klasa dotyczy szkół/

                                               Płeć        kobieta           mężczyzna

Miejsce zamieszkania*

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy*

 

Dystans:*

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 800 m  /młodzież/

     5 km  /open/             

     5 km  /żołnierz/  

 (zakreślić właściwe pole)

Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia DRUKOWANYMI LITERAMI.

Oświadczam, iż:

 • zapoznałem/zapoznałam się z treścią ̨ regulaminu biegu pod nazwą „VI Honorowy Bieg Pamięci mjr dypl. Ludwika Zwolańskiego w dniu 18 czerwca 2023 i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte,
 • zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu,
 • wypełniłem/wypełniłam niniejszy „Formularz zgłoszeniowy uczestnika biegu” zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
 • przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,
 • mój obecny stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego/ pozwala na wzięcie udziału w biegu oraz, że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.
 • oświadczam, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, tablice pamiątkowe) i elektronicznej związanych z organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Akceptuję to, iż Organizator (Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej) i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą ̨ osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację  niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.


Data ............................                  Czytelny podpis uczestnika biegu
                                                       /rodzica lub prawnego opiekuna

                                                        .................................................

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 800 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 60 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zbiornik retencyjny na rzece  Małoszówce w  Kazimierzy Wielkiej

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Ratownik medyczny zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński
mapka23jpg

wkrótce więcej informacji...