Regulamin siłowni

Kazimierskiego Ośrodka Sportowego

 

 

 1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21: 00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 21.00, niedzielę od 14:00 – 20:00
 2. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
 3. Przed wejściem na siłownię należy zgłosić się do sekretariatu celem okazania ważności karnetu lub zakupienia jednorazowego wejścia!!!
 4. Opłata za wstęp pobierana jest z góry według aktualnego cennika i nie podlega zwrotowi.
 5. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 6. Młodzież w wieku 16-18 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem korzystania z siłowni jest złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia.
 7. Osoby poniżej szesnastego roku życia mogą ćwiczyć tylko w obecności osoby za nie odpowiadającej – musi być to osoba dorosła ( min. 25 lat) !!!
 8. Użytkownicy siłowni powinni dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Użytkownicy nie posiadający zalecanych badań lekarskich wykonują ćwiczenia na własne ryzyko i własną odpowiedzialność!
 9. Użytkownicy siłowni za każdym razem zobligowani są posiadać:
 • jednorazowy bilet wstępu lub karnet
 • zmienny strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe
 • ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.
 1. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom nie posiadającym odpowiedniego stroju do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 2. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące.
 3. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 4. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie stanowisko i odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 5. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Zauważone usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi lub pracownikom obsługi. .
 6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku w siłowni szatni oraz pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia siłowni.
 8. Klient , który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni .
 1. NA TERENIE SIŁOWNI ZABRANIA SIĘ:
 • używania wulgarnego języka,
 • agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do osób trzecich
 • używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 • wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
 • wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających czy psychotropowych,
 • niszczenia wszelkich elementów stanowiących wyposażenie siłowni,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.
 • na siłowni obowiązuje zakaz przyprowadzania ze sobą dzieci !!!
 1. Karnety ważne są 1 miesiąc od daty zakupu i nie podlegają zwrotowi. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc Karnet uprawnia do wstępu na siłownię w godzinach jej otwarcia oraz w okresie jego ważności.
 2. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych zostaną wyproszeni z siłowni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 3. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w siłowni lub w szatniach.
 4. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.
 6. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń siłowni.