Regulamin siłowni
Kazimierskiego Ośrodka Sportowego:

1.    Z siłowni można korzystaćpo uprzednim zapisie w grafiku znajdującym się w biurze Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

2.   Wstęp na siłownię dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz   w obecności
        instruktora uprawnionego do prowadzenia zajęć.

3.   Osoby poniżej szesnastego roku życia mogą ćwiczyćtylko w obecności osoby 
        za nie
odpowiadającej - musi byćto osoba dorosła (min. 25 lat) !!!

4.   Osoby niepełnoletnie muszą posiadaćzgodę rodziców (opiekunów) na uczęszczanie na   
       siłownię, oraz aktualne badania lekarskie

5.    Osoby ćwiczące zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz norm
     odpowiedniego zachowania się na siłowni.

6.    Uczestnik musi posiadaćważny KARNET wstępu na siłownię, który można 
     nabyć
w sekretariacie w godzinach jego otwarcia!!!

7.    Istnieje możliwość zakupu JEDNORAZOWEGO BILETU WSTĘPU 
     10zł za godzinę.

8.   Pierwszeństwo do korzystania z siłowni mają osoby posiadające KARNET!!!

9.    Instruktor może dokonać weryfikacji karnetu z innym dokumentem tożsamości tj. 
     (dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy)

10.    Liczbę osób znajdujących się na siłowni określa instruktor !!!

11.   Na siłowni obowiązuje strój sportowy oraz zamienne obuwie sportowe!!!

12Ćwiczący niezwłocznie po zakończonych seriach zobligowani są do uprzątnięcia stanowiska.

13.   Podczas ćwiczeń na stanowiskach zabrania  się zakładania nóg na miejsca przeznaczone
     dla głowy oraz blokowania stanowiska podczas wypoczynku.

14.  Atlas i inne urządzenia na siłowni muszą byćużytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

15.  Torby i ubrania muszą byćpozostawione w szatni.

16.  Ćwiczyćnie można pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzającym

17.  Za szkody powstałe na siłowni odpowiada finansowo uczestnik!!!

18.  Za zaginione lub pozostawione rzeczy na siłowni i terenie KOS OŚRODEK NIE     
      ODPOWIADA!!!

19.  Niestosowanie się do w/w regulaminu może spowodowaćusunięcie z sali lub 
      cofnięcie karnetu!!!